วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์

วิสัยทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านแม่ข่า

“โรงเรียนบ้านแม่ข่า มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน”


พันธกิจ ของโรงเรียนบ้านแม่ข่า

  1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท นโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
  2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีทักษะอาชีพ
  4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
  5. พัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอก

กลุยทธ์ ของโรงเรียนบ้านแม่ข่า

กลยุทธ์ที่ 1 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท นโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กลยุทธ์ที่ 4 จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กระทรวงกำหนด
กลยุทธ์ที่ 5 จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ