วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์

วิสัยทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านแม่ข่า

“ภายในปี 2565 โรงเรียนบ้านแม่ข่า มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นครูสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ บริหารอย่างมีส่วนร่วม สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่า พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน”


พันธกิจ ของโรงเรียนบ้านแม่ข่า

  1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
  3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  4. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เน้นจิตอาสา การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และ จัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0

กลุยทธ์ ของโรงเรียนบ้านแม่ข่า

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท และได้มาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สร้างโอกาสและความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนร้สู่การเป็นโรงเรียนประชาธิปไตย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน