ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่ข่า

ข้อมูลพื้นฐาน

  • รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1050130219
  • รหัส Smis 8 หลัก :  50030064
  • รหัส Obec 6 หลัก :  130219
  • ชื่อสถานศึกษา (ไทย) :  บ้านแม่ข่า
  • ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Banmaekha
  • ระดับที่เปิดสอน :  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
  • วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  ปี พ.ศ.2468
  • โทรศัพท์ :  053-884913
  • อีเมล :  maekhaschool@gmail.com
  • เว็บไซต์ :  https://www.banmaekha.ac.th
  • เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่ข่า
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  แม่ข่า
  • ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา :  7 กม.
  • ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ :  16.3 กม.

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายยงยุทธ ขำคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข่า
โทร. 085-7119160