การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนบ้านแม่ข่า

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 • แผนการดำเนินงาน
  • [O10] :: แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
  • [O11] :: รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรายไตรมาส
  • [O12] :: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     • ปีงบประมาณ 2561
 • การปฏิบัติงาน
  • [O13] :: มาตรฐานการปฏิบัติงาน
     • คู่มือการปฏิบัติงาน
      • ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
      • ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      • ฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
      • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • การให้บริการ
  • [O14] :: มาตรฐานการให้บริการ
     • กลุ่มบริหารการเงิน
      • ด้าน การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร
     • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
      • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
  • [O15] :: ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
     • ภาพรวมโรงเรียน
     • สถิติการให้บริการสารสนเทศภาพรวมของโรงเรียน
     • สถิติการเข้าใช้งานเว็ปไซต์โรงเรียน
     • ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
     • ฝ่ายบริหารงานการเงิน
      • สถิติการให้บริการ - การให้บริการสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
     • ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      • ข้อมูลสถิติการให้บริการฝ่ายบริหารงานบุล
     • ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
      • ตารางสถิติการให้บริการ
     • หน่วยตรวจสอบภายใน
      • รายงานการให้บริการหน่วยตรวจสอบภายใน ไตรมาส
  • [O16] :: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
     • ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ปีงบประมาณ 2561
     • ผลสำรวจความพึงพอใจ หน่วยตรวจสอบภายใน ปีการศึกษา 2561
     • ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562
     • แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการ
     • ผลการประเมินความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
     • ผลการประเมินความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
     • ผลการประเมินความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
     • ผลการประเมินความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
  • [O17] :: E-Service
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • [O18] :: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • [O19] :: รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  • [O20] :: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
 •  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • [O21] :: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
     • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2562
     • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระบบ e-GP
     • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เฉพาะรายการ
  • [O22] :: ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • [O23] :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  • [O24] :: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     • สรุปรายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • [O25] :: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • [O26] :: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • [O27] :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • [O28] :: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • [O34] :: เจตจำนงของผู้บริหาร (Chinese) ( English ) (Thai)
  • [O35] :: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  • [O36] :: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
     • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำปี
     • คำสั่งโรงเรียนบ้านแม่ข่า
     • แบบประเมินความเสี่ยง
     • แผนประเมินความเสี่ยง
  • [O37] :: การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
     • คำสั่งโรงเรียนบ้านแม่ข่า
     • บันทึกเชิญประชุม O36-37
     • รูปประกอบ O36-37
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • [O38] :: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (1)
     • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • [O39] :: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • [O40] :: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  • [O41] :: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต