การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของโรงเรียนบ้านแม่ข่า

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O1โครงสร้างหน่วยงานโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น งาน 4 ฝ่าย หรือ ภาระงาน เป็นต้น https://www.banmaekha.ac.th/โครงสร้างองค์กร
O2ข้อมูลผู้บริหารข้อมูล ชื่อ–นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าสถานศึกษา https://www.banmaekha.ac.th/ผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด บทบาทอำนาจหน้าที่
O4แผนการขับเคลื่อนหน่วยงานข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา ซึ่งมีระยะของแผน มากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 แผนพัฒนาสถานศึกษา
https://www.banmaekha.ac.th/vision/
O5ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย
1) ที่อยู่
2) หมายเลขโทรศัพท์
3) หมายเลขโทรสาร
4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
5) แผนที่ตั้งสถานศึกษา
https://www.banmaekha.ac.th/contact
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น https://www.banmaekha.ac.th/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจ
ของสถานศึกษา ทั้งนี้ เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563
https://www.banmaekha.ac.th/ https://www.facebook.com/Banmaekhaschool
O8Q&A (ถาม-ตอบ)ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คําตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา Q&A ถาม-ตอบ
O9Social Networkช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา เช่น Facebook, Twitter, Instagram หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา https://www.banmaekha.ac.th
https://www.facebook.com/Banmaekhaschool
O10แผนดำเนินงานประจำปีข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปีของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผน เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ของปี พ.ศ. 2563 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้ เป็นรายงานผลการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2562 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13มาตรฐานการปฏิบัติงานข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย ของสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย
O14มาตรฐานการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา มาตรฐานการให้บริการ
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 สถิติการให้บริการ
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ
ของสถานศึกษา เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17E–Serviceช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา https://www.banmaekha.ac.th/e-service
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล
ของปี พ.ศ. 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563
O22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือนสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1) ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ทั้งนี้ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุประจำปี
O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลนโยบายหรือทิศทางของผู้บริหารสูงสุด หรือนโยบายที่กำหนดในนามของสถานศึกษา เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจ และทิศทางการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคบในสถานศึกษาปี พ.ศ. 2563 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสถานศึกษามีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผน
กำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีหน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยสามารถเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา https://www.banmaekha.ac.th/ช่องทางการร้องเรียน
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา ทั้งนี้ เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา https://www.banmaekha.ac.th/contact
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการของปี พ.ศ. 2563 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารการแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงาน
(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ) (ภาษาล้านนา)
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหารการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ เป็นการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2563 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน ทั้งนี้ เป็นการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2563 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมของโปร่งใสของสถานศึกษา พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี 2563 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือนข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนแรก ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2563 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน*ผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน*ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา