ลดเวลาเรียน

บาริสต้าน้อย

โรงเรียนบ้านแม่ข่าได้มุ่งเน้นในการส่งเสริมประสบการณ์ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ในด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพในด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรมชุมนุม โดยกิจกรรมชุม […]