รอบรั้วโรงเรียน

DIGITAL LAW กฎหมายดิจิทัล

คู่มือ “Digital Law” หรือ “กฎหมายดิจิทัล” เป็นการรวบรวมกฎหมายใหม่ ๆ อัปเดตถึงปี 2562 โดยเฉพาะที่กระทรวงดิจิทัลฯ และ ETDA ผลักดันให้เกิดขึ้นในช่วงไม่กี […]

เฮฮากับภาษาพาเพลิน

นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 นำเสนอกิจกรรมเฮฮากับภาษาพาเพลิน หน้าเสาธง คำว่า “โรงเรียน” “โฮงเฮียน” “School” และ “学校” เฮฮากับภาษาพาเพลิน

ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence)

ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence) คืออะไร ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence Quotient) คือ กลุ่มความสามารถทางสังคม อารมณ์ และการ […]

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

โรงเรียนบ้านแม่ข่าจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ […]