รอบรั้วโรงเรียน

ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence)

ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence) คืออะไร ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence Quotient) คือ กลุ่มความสามารถทางสังคม อารมณ์ และการ […]

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

12 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่ข่าจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา และอนุรักษ์วั […]