admin

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่ข่า นำโดย นายยงยุทธ ขำคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข่า พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใ […]

ประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่ข่า ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่ข่า ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ในปีการศึกษา 2562 โดยมีนายชาญปรีชา ชมสวน ผู้อำนวยการโร […]

ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence)

ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence) คืออะไร ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence Quotient) คือ กลุ่มความสามารถทางสังคม อารมณ์ และการ […]

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายยงยุทธ ขำคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข่า พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ข่า จัดกิจกรรมเฉลิมพระเ […]

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ร่วมกับ โรงเรียนบ้านแม่ข่า จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ “จิตอ […]

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

12 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่ข่าจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา และอนุรักษ์วั […]

กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริต (ITA)

วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 นายยงยุทธ ขำคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข่า พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ […]

บาริสต้าน้อย

โรงเรียนบ้านแม่ข่าได้มุ่งเน้นในการส่งเสริมประสบการณ์ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ในด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพในด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรมชุมนุม โดยกิจกรรมชุม […]

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 1/2562 ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่ข่า จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นกิ […]

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านแม่ข่า จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  แจ้งนโยบายการจัดการศึกษาและ […]

1 2