เฮฮากับภาษาพาเพลิน

นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 นำเสนอกิจกรรมเฮฮากับภาษาพาเพลิน หน้าเสาธง คำว่า “โรงเรียน” “โฮงเฮียน” “School” และ “学校”

เฮฮากับภาษาพาเพลิน