ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่ข่า ครั้งที่ 1/2563

โรงเรียนบ้านแม่ข่า จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่ข่า ครั้งที่1/2563 เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา และขอความเห็นโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ