กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ร่วมกับ โรงเรียนบ้านแม่ข่า จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ “จิตอาสา สืบสาน พัฒนา และต่อยอด” โดยมีวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ภาคบ่ายมีวิทยากรจากโครงการหลวงที่ ๑ ดอยอ่างขาง มาให้ความรู้ แก่นักเรียน คณะครู และประชาชนชุมชนบ้านแม่ข่า