กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริต (ITA)

วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 นายยงยุทธ ขำคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข่า พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริต ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562