กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 1/2562 ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่ข่า จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน และทำให้ครูได้รู้ได้เห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทางบ้านของนักเรียน และนำข้อมูลไปวางแผนพัฒนา ส่งเสริม ป้องกันและแก้ปัญหาของนักเรียนต่อไป ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณที่ท่านผู้ปกครองให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และอบอุ่น #เยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์