กิจกรรมลานเพลิน Learn and Play ประจำเดือนมิถุนายน

วันศุกรที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านแม่ข่า จัดกิจกรรมลานเพลิน Learn and Play ประจำเดือนมิถุนายน  แสดงผลงานในรูปแบบการส่งเสริมทักษะชีวิตซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นบูรณาการความรู้ด้านวิชาการควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ส่งเสริมทักษะชีวิต ทักษะอาชีพเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของนักเรียนเป็นภูมิคุ้มกันให้นักเรียนรู้จักพึ่งพาตนเอง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข แบ่งออกเป็น 4 ลานกิจกรรม ดังนี้

  1. ลานกาดมั่วคัวฮอม
  2. ลานศิลปะดนตรี
  3. ลานกีฬา
  4. ลานชุมชน