ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านแม่ข่า จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  แจ้งนโยบายการจัดการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเน้นในเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเป็นหลัก ผ่านทางโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) โปรแกรมไลน์ ( LINE Application ) และทางข้อความสั้น (SMS) เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการช่วยกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งให้ผู้ปกครองได้ชมการแสดงผลงานของนักเรียนในรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ