ช่องทางการร้องเรียน

แบบฟอร์มนี้มีไว้สำหรับการรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านกรอกผ่านแบบฟอร์มนี้ จะถูกเก็บเป็นความลับ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ของท่านมีไว้เพื่อติดต่อกลับทางโรงเรียนจะนำข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บริการของโรงเรียนบ้านแม่ข่าต่อไป

ขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือ
หมายเหตุ: ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลทุกข้อให้ครบถ้วนจึงถือเป็นข้อร้องเรียน