รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่ข่า

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ผู้แทน ตำแหน่ง
1 นายวรพจน์  เตียวกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน
2 ท่านพระครูประคุณ  จิตการ องค์กรศาสนา กรรมการ
3 ท่านพระครูรัตน  จันทรังษี พระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
4 นายบุญส่ง  หลวงคำ องค์กรชุมชน กรรมการ
5 นายบุญเลิศ  ศรีจันตา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
6 นายดวงคำ  สมุทร์หอม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7 นายศักดิ์ชัย  เนรังษี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8 นายศุภฤกษ์  มะโนราช ศิษย์เก่า กรรมการ
9 นายประเสริฐ  สวัสดิ์คำ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10 นางพรประภา  แซ่ซี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11 นายอดุลย์  ดวงจิต ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12 นางผ่องนภา  หน่อคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13 นายเจษฎากร  จะทา ผู้ปกครอง กรรมการ
14 นางนันทิวา  สมุทร์หอม ครู กรรมการ
15 นายยงยุทธ  ขำคม ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ