รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่ข่า

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ผู้แทน ตำแหน่ง
1 นายวรพจน์  เตียวกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน
2 ท่านพระครูประคุณ  จิตการ องค์กรศาสนา กรรมการ
3 ท่านพระครูรัตน  จันทรังษี พระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
4 นายบุญส่ง  หลวงคำ องค์กรชุมชน กรรมการ
5 นายบุญเลิศ  ศรีจันตา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
6 นายดวงคำ  สมุทร์หอม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7 นายศักดิ์ชัย  เนรังษี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8 นายศุภฤกษ์  มะโนราช ศิษย์เก่า กรรมการ
9 นายประเสริฐ  สวัสดิ์คำ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10 นายอดุลย์  ดวงจิต ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11 นางผ่องนภา  หน่อคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12 นายไอ่เก๋อ  – ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13 นายเจษฎากร  จะทา ผู้ปกครอง กรรมการ
14 นางจำนงค์  ใหม่คำ ครู กรรมการ
15 นายยงยุทธ  ขำคม ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ