ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านแม่ข่า

จำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่  1  กรกฎาคม  2563)

ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
ผู้อำนวยการ 1 1 1
ข้าราชการครู 1 16 17 14 3
พนักงานราชการ 1 1 1
ครูอัตราจ้าง 1 3 4 4
ลูกจ้างประจำ 1 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 1 1
รวม 5 20 25 1 20 4 0