ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านแม่ข่า

จำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่ 13  พฤษภาคม  2562)

ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
ผู้อำนวยการ 1 1 1
ข้าราชการครู 1 17 18 17 1
พนักงานราชการ 1 1 1
ครูอัตราจ้าง 1 1 2 2
ลูกจ้างประจำ 1 1 2 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 1 1
รวม 5 20 25 2 21 2 0