บุคลากร


นายยงยุทธ ขำคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข่า

ชำนาญการพิเศษ

Email
นายอินทร สมบัติใหม่
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ครู ชำนาญการพิเศษ

Email
นางจำนงค์ ใหม่คำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ครู ชำนาญการพิเศษ

Email
นางวิลาวัลย์ ชมสวน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

ครู ชำนาญการพิเศษ

Email
นางอุไรวรรณ สุทธไชย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

ครู ชำนาญการพิเศษ

Email
นางนันทิวา สมุทร์หอม
ครู

ชำนาญการพิเศษ

Email
นางเรณู เหล่ากาวี
ครู

ชำนาญการพิเศษ

Email
นางทอง สุวรรณบุตร
ครู

ชำนาญการพิเศษ

Email
นางสิริกัญญา มานพจันทร์
ครู

ชำนาญการพิเศษ

Email
นางศรีลา สมบัติใหม่
ครู

ชำนาญการพิเศษ

Email
นางสาวประภาพร วรรณประสิทธิ์
ครู

ชำนาญการพิเศษ

Email
นางสาวอรยา กันธารักษ์
ครู

ชำนาญการพิเศษ

Email
นางสาวกาญจนา อภิวงค์
ครู

ชำนาญการพิเศษ

Email
นางสาวอนัญญา กันสินวล
ครู

ชำนาญการพิเศษ

Email
นางบุญญิสา อุ่นอินต๊ะ
ครู

ชำนาญการ

Email
นางสุดารัตน์ พรหมแก้ว
ครู

ชำนาญการ

Email
นางสาวอำไพ จิตประสงค์
ครู
Email
นางสาวชฎาพร ปินธง
ครู
Email
นางสาวเบญจพร ธนะมิตร
ครู
Email
นางสาวภัทรินญา กิติ
พนักงานราชการ
Email
นางสาวภาวนา บวรเดชภักดี
ครูอัตราจ้าง
Email
นายบรรจง ทาคำปัน
ครูอัตราจ้าง
Email
นายวิธวินท์ มูลปราการ
ครูธุรการ
Email
นายสมบัติ ป้อคำ
นักการภารโรง
Email
นางสาวทิพวรรณ ปู่เมือง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
Email