บุคลากร

นายยงยุทธ ขำคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข่า

ชำนาญการพิเศษ

Email
นางจำนงค์ ใหม่คำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ครู ชำนาญการพิเศษ

Email
นางสุพัฒ เนรังษี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
นางเจตสุภา ใหนาค
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเบญจพร ธนะมิตร
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
Email
นายอินทร สมบัติใหม่
ครู

ชำนาญการพิเศษ

Email
นางสาวอรยา กันธารักษ์
ครู

ชำนาญการพิเศษ

Email
นางกาญจนา อภิวงค์
ครู

ชำนาญการพิเศษ

Email
นางวิลาวัลย์ ชมสวน

ชำนาญการพิเศษ

Email
นางอุไรวรรณ สุทธไชย
ครู

ชำนาญการพิเศษ

Email
นางเรณู เหล่ากาวี
ครู

ชำนาญการพิเศษ

Email
นางศรีลา สมบัติใหม่
ครู

ชำนาญการพิเศษ

Email
นางสาวอนัญญา กันสินวล
ครู

ชำนาญการพิเศษ

Email
นางสาวอำไพ จิตประสงค์
ครู
Email
นางสาวชฎาพร ปินธง
ครู
Email
นางสาวภัทรินญา กิติ
พนักงานราชการ
Email
นางสาวภาวนา บวรเดชภักดี
ครูผู้ช่วย
Email
นายพงษ์พันธ์ ใจหาญ
ครูผู้ช่วย
นางสาวนิชกานต์ ธรรมสอน
ครูผู้ช่วย
นายวิธวินท์ มูลปราการ
ครูธุรการ
Email
นายบรรจง ทาคำปัน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
Email
นางสาวจีระนันท์ เดชานุวัติ
ครูอัตราจ้าง
ว่าที่ ร.ต.หญิงณัชนิชา มหัทธะโนปภากร
ครูอัตราจ้าง
นางสาวมนทกานฑ์ มะโนใจ
ครูอัตราจ้าง