ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ข่า ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2 11 13 24
อนุบาลปีที่ 3 6 7 13
รวมระดับก่อนประถม 17 20 37
ประถมศึกษาปีที่ 1 20 17 37
ประถมศึกษาปีที่ 2 23 16 39
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 17 29
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 12 26
ประถมศึกษาปีที่ 5 18 15 33
ประถมศึกษาปีที่ 6 21 14 35
รวมระดับประถมศึกษา 108 91 199
มัธยมศึกษาปีที่ 1 20 26 46
มัธยมศึกษาปีที่ 2 28 18 46
มัธยมศึกษาปีที่ 3 22 13 35
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 70 57 127
รวมทั้งสิ้น 195 168 363

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562