ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ข่า ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2 2 3 5
อนุบาลปีที่ 3 7 11 18
รวมระดับก่อนประถม 9 14 23
ประถมศึกษาปีที่ 1 15 14 29
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 15 31
ประถมศึกษาปีที่ 3 26 15 41
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 19 29
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 12 26
ประถมศึกษาปีที่ 6 18 15 33
รวมระดับประถมศึกษา 99 90 189
มัธยมศึกษาปีที่ 1 27 18 45
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 26 45
มัธยมศึกษาปีที่ 3 20 17 37
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 66 61 127
รวมทั้งสิ้น 174 165 339

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563